Historia Biblioteki Publicznej w Chełmcu liczy ponad 60 lat. Jej dzieje sięgają początków 1949 r. Nie jest możliwe ustalenie dokładnej daty dziennej, gdyż w protokole z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej nie zachowały się zapisy odnośnie założenia placówki. Pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej dokonano 16 stycznia 1949 r. Pod numerem pierwszym wpisano wówczas książkę A. Lampego pt. „Myśli o nowej Polsce”.

Biblioteka szczyci się nie tylko piękną metryką, ale i dorobkiem, na który pracowało wielu bibliotekarzy.

Bibllioteka gromadzi literaturę piękną w wyborze dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularnonaukową z wszystkich dziedzin wiedzy oraz regionalia. Biblioteka stara się na bieżąco gromadzić te książki, które cieszą się największym zainteresowaniem czytelników. Systematycznie, w miarę posiadanych środków uzupełnia się księgozbiór, mając na uwadze zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych. Podstawowym sposobem gromadzenia zbiorów są planowo prowadzone zakupy, prenumerata oraz liczne dary.

Po administracyjnej reformie kraju w 1991 r. GBP jest instytucją kultury podległą Radzie Gminy Chełmiec, merytorycznie (wg ustawy) Powiatowej Bibliotece Publicznej. W naszym powiecie zadania powiatowej biblioteki powierzono Miejskiej i Gminnej Bibliotece im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. Koordynuje ona pracę, udziela pomocy merytorycznej przy selekcji, przeprowadzaniu inwentaryzacji, doborze księgozbioru, prowadzi seminaria i szkolenia dla bibliotekarzy z całego powiatu oraz praktyki wstępne dla nowych pracowników. Organizuje także roczne akcje sprawozdawcze dla GUS. Poprzez odpowiedni dobór nowości biblioteka stara się zaspokajać potrzeby i gusta czytelników, a są one różnorodne; od literatury sensacyjnej, fantastyczno-naukowej i romansów do ambitnej literatury współczesnej.

Biblioteka obsługuje rocznie ponad 1300 użytkowników. Zasady korzystania ze zbiorów określa regulamin. Czytelnikiem zostaje się po wypełnieniu zobowiązania na podstawie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej. Jednorazowo czytelnik wypożycza 3 książki na okres jednego miesiąca. Za zniszczoną lub zagubioną książkę należy zwrócić jej równowartość lub odkupić taki sam egzemplarz. Zbiory biblioteki wypożycza się do domu oraz udostępnia na miejscu w kąciku czytelniczym.

Ponad połowę czytelników stanowią dzieci i ucząca się młodzież. Zadaniem biblioteki jest dostarczenie im lektur, literatury rozrywkowej oraz wszelkiego rodzaju informacji.

Biblioteka rozwija usługi informacyjne o charakterze lokalnym eksponując ulotki, foldery i informatory. Udziela się informacji w oparciu o systematycznie modyfikowany księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, leksykony, opracowania) oraz na bieżąco opracowywane katalogi (alfabetyczny i systematyczny). Z roku na rok wzrasta na naszym terenie liczba studentów oraz uczącej się młodzieży. Z myślą o nich rozbudowano dział książek na temat ekonomii, bankowości, marketingu, zarządzania, ekologii, socjologii, psychologii. Czytelnicy mają wolny dostęp do książek i nie są zdani wyłącznie na bibliotekarza, choć zawsze mogą na jego pomoc liczyć.

Uchwałą Rady Gminy z dn. 7 marca 2002 r. biblioteka została wydzielona ze struktur organizacyjnych Gminnego Ośrodka Kultury stając się samodzielną instytucją kultury. Obecnie dyrektorem biblioteki jest Urszula Sikora, która przejęła tę funkcję po odejściu na emeryturę P. Teresy Potoczek.