Deklaracja dostępności cyfrowej


Wstęp deklaracji

Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu zobowiązuje się zapewnić dostępność prowadzonej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony biblioteka.chelmiec.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu
ul. Marcinkowicka 9, 33-395 Chełmiec
tel.: 18 548-03-60
e-mail: biblioteka@chelmiec.p

 

Data publikacji strony internetowej: 2003-09-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-20

 

Strona internetowa biblioteka.chelmiec.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie biblioteka.chelmiec.pl  informacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań biblioteki.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • niektóre materiały graficzne (zdjęcia, skany) nie mają w pełni dokładnych opisów,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 

Biblkioteka dokłada starań, aby na bieżąco usuwać bariery na stronie biblioteka.chelmiec.pl


Ułatwienia na stronie biblioteka.chelmiec.pl

Strony posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Biblioteki

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Urszula Sikora
e-mail: biblioteka.chelmiec.pl Telefon: 18 548 03 60

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.