6 maja 2010 r. w remizie OSP w Niskowej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Powiatowego Dnia Bibliotekarza połączone z obchodami 60-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu. Na obchody jubileuszu przybyli: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski, przewodniczący Rady Gminy Jan Bieniek, przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Andrzej Tyrkiel, dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół Artur Rola, dyrektor GOK Małgorzata Sadowy, Prezes OSP w Niskowej Jan Smoleń oraz dr Stefan Kubów dyrektor Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
Starostwo Powiatowe reprezentowali: Mieczysław Kiełbasa - Wicestarosta Powiatu Nowosądeckego, Zbigniew Czepelak - dyrektor Wydziału Kultury Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Zaproszenie na uroczystość przyjęli również: dr Stanisław Węglarz - przewodniczący Komisji Kultury Powiatu Nowosądeckiego oraz Jerzy Górka, Adam Mazur, Jan Gomółka – członkowie Komisji.
Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz – Marian Cycoń. Obecna była także Maria Cibicka - zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich reprezentowały: przewodnicząca Oddziału Krakowskiego  – Jadwiga Kosek oraz przewodnicząca Koła Sądeckiego – Ewa Witek.
W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy bibliotek gminnych oraz bibliotekarze z całego powiatu nowosądeckiego. Obchody zorganizowano wspólnie z Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu, w której funkcję dyrektora sprawuje Maria Sosin.
Urszula Sikora oraz Maria Sosin przywitały zebranych gości, po czym dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu przedstawiła prezentację multimedialną obrazującą 60 – letnią historię gminnej biblioteki. Następnie głos zabrali zaproszeni goście składając Urszuli Sikorze gratulacje i wręczając upominki z okazji jubileuszu. Wójt Gminy Chełmiec do gratulacji i podziękowań dołączył również nagrodę finansową. Dyrektor Biblioteki otrzymała także nagrodę  finansową Starosty Nowosądeckiego za „upowszechnianie książki i czytelnictwa oraz dbałość o prestiż zawodu bibliotekarza na Sądecczyźnie”.
Uroczystość była też okazją do uhonorowania zasłużonych bibliotekarek. Srebrne Jabłka Sądeckie otrzymały: Marzena Pawłowska (22 lata pracy, Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej), Lidia Chronowska (30 lat pracy, Gminna Biblioteka Publiczna w Łabowej) oraz Anna Ziobrowska (25-letni staż, Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej).
Nagrody specjalne starosty nowosądeckiego otrzymały: Agata Jarosz (22 lat, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krynica-Zdrój), Urszula Sikora (26-letni staż, Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu), Krystyna Marzec (28-letni staż, Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej - Filia w Tęgoborzu).
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Krakowie wyróżniło bibliotekarki, które w br. obchodzą jubileusze pracy, 35 lat: Danuta Brońska (GBP Grybów, Filia w Cieniawie), Barbara Ogórek (BP Nawojowa); 30 lat: Maria Broniszewska-Jarząb (MGBP Piwniczna-Zdrój), Kazimierza Paruch (GBP Gródek nad Dunajcem, Filia w Rożnowie), Lidia Chronowska (GBP Łabowa);  25 lat: Janina Igielska (MBP Grybów), Renata Kopacz (MGPB Muszyna), Anna Ziobrowska (GBP Kamionka Wielka).
Gość specjalny z Wrocławia dr Stefan Kubów wygłosił wykład pt. „O kształtowaniu wizerunku i o powinnościach współczesnego bibliotekarza”.
W części artystycznej wystąpili czytelnicy: Jakub Kumor oraz Wojciech Wilk przedstawiając skecz pt.”Biblioteka” , a całość uświetnił występ Zespołu Regionalnego „Niskowioki”.
Na zakończenie Dyrektor Biblioteki Urszula Sikora podziękowała władzom samorządowym za rozumienie potrzeb biblioteki i dbałość o jej rozwój.
Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmcu dziękuje za pomoc w zorganizowaniu uroczystości następującym instytucjom:
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Niskowej
  • Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Chełmcu
  • Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
  • Zespołowi Szkół w Chełmcu
  • Kopalni Surowców Skalnych w Klęczanach